Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ευαγγελιστής Μάρκος» και «Το Σπιτι της Μαρίας» στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης

Καλῶς ἤλθατε

Τό Ἵδρυμά «Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» διακονεῖ τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς συμπαραστάσεως στήν ἐγκαταλελειμμένη ἄγαμη κοπέλα πού ἐγκυμονεῖ, στόν τομέα τῆς σωτηρίας ἀθώων ἀγέννητων παιδιῶν ἀπό τό βέβαιο θάνατο. Ταυτόχρονα τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος εἶναι οὐσιαστική συμβολή στήν ἀντιμετώπιση τοῦ τρομακτικοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς Πατρίδος μας.

Τό Ἵδρυμά μας ἔχει θέσει σέ λειτουργία ἀπό τό ἔτος 1982 τόν μοναδικό στήν Ἑλλάδα ξενῶνα ἀγάμων μητέρων καί ἐγκαταλελειμμένων γυναικῶν, «Τό σπίτι τῆς Μαρίας». Στό σπίτι αὐτό ἔχουν φιλοξενηθῆ ἔκτοτε ἑκατοντάδες γυναικῶν, ὄχι μόνον ἀπό κάθε ἐπαρχία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ἀπό ὅλον τόν κόσμο. Ἐδῶ γέννησαν μέ ἀσφάλεια τά παιδιά τους καί καλύφτηκαν μέ ἁπλοχεριά ὅλες οἱ ἀνάγκες τους καί τῶν μητέρων καί τῶν παιδιῶν τους. Καί δέν φιλοξενήθηκαν μόνο γιά λίγους μῆνες, γιά τό πρό τῆς γέννας καί τῆς λοχείας τους διάστημα, ἀλλά γιά δύο καί τρία ἔτη, πολλές φορές καί περισσότερο, ὅσο χρειάστηκε γιά νά λυθῆ ὁριστικά τό πρόβλημά τους καί νά δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιά τήν περαιτέρω ζωή τῶν ἰδίων καί τῶν παιδιῶν τους.ΦΕΚ 629, τεῦχος 2ο, 28-8-89

Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 629

Τό Καταστατικό αὐτό καθορίζει καί κατοχυρώνει τά νομοτυπικά πλαίσια τοῦ ἱεραποστολικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου του Ἱδρύματος.

Περισσότερα...
Κύρια φροντίδα του εἶναι ἡ προστασία τῆς Μητρότητος καί τῆς Ζωῆς - Ξενώνας τοῦ «Σπιτιοῦ τῆς Μαρίας

Κύρια φροντίδα του εἶναι ἡ προστασία τῆς Μητρότητος καί τῆς Ζωῆς.

Τό ῞Ιδρυμα «Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» βρίσκεται στή Θέρμη, 800 μ. στά δεξιά, ἀπό τή στροφή τοῦ δρόμου πού ἀνεβαίνει γιά Πανόραμα.

Κηρύγματα

Κηρύγματα

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε το κήρυγμα της Κυριακής ή κάποιας εορτής

Περισσότερα...

Εδω μπορείτε να βρείτε το ευαγγέλιο της κάθε Κυριακής σε μετάφραση

Ρήματα Ζωής

Εδώ μπορείτε να βρείτε το ευαγγέλιο της κάθε Κυριακής σε μετάφραση

Περισσότερα...
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην κατηγορία Video της Εκκλησίας

Σχετικά Video

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην κατηγορία Video της Εκκλησίας

Περισσότερα...
Εδώ μπορείτε να βρείτε τις γιορτές του έτους

Γιορτές

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις γιορτές του έτους

Περισσότερα...

Οἱ Ἱδρυτές

Τό ῞Ιδρυμα ῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅπως εἶναι οἱ ᾿Ενορίες καί τά Μοναστήρια. Μέ τήν ἰσχύουσα σήμερα στήν Ἑλλάδα νομοκανονική ὁρολογία χαραχτηρίζεται ὡς «᾿Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο ᾿Ιδιωτικοῦ Δικαίου» καί ὑπάγεται στή δικαιοδοσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας, κ. Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἕδρα του στόν Πολύγυρο. ῾Ο ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου στή διοίκηση καί λειτουργία τοῦ ῾Ιδρύματος ὀνομάζεται ᾿Αρχιερατικός ᾿Επίτροπος τοῦ ῾Ιδρύματος καί διορίζεται ἀπό τόν Μητροπολίτη, ὅπως διορίζονται οἱ Προϊστάμενοι τῶν ᾿Ενοριῶν, οἱ ᾿Εφημέριοι καί τά μέλη τῶν ᾿Εκκλησιαστιῶν Συμβουλίων.

Τό Καταστατικό τοῦ ῾Ιδρύματος εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπό τήν ῾Ιερά Σύνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί δημοσιευμένο στήν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως (ΦΕΚ 629, τεῦχος 2ο, 28/8/89).

Στήν πραγματικότητα ἡ φιλοξεννία καί συστηματική προσπάθεια προστασίας τῆς ἀπειλούμενης Μητρότητας καί τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ ἄρχισε συμπτωματικά τό 1982. Τήν ἰδέα μάλιστα τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ξενῶνα τῶν ἀγάμων Μητέρων προκάλεσε ἡ ἄμεση πρακτική ἀνάγκη πού παρουσιάστηκε τότε: νά προσατευτοῦν δυό ἄγαμες μητέρες μέ τά ἀρτιγέννητα ἀγοράκια τους, Τότε, μέ βάση τή δωρεά κτήματος τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου καί τῆς Πρεσβυτέρας Στέλλας Πλευράκη, στήν περιοχή τῆς Θέρμης, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κασσανδρείας Κυρός Συνέσιος, μέ συγκίνηση καί χαρά, ξεκίνησε τή διαδικασία γιά τή σύσταση τοῦ Ἱδρύματος καί τήν ἔγκριση τοῦ Καταστατικοῦ του ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀπό τότε ἄρχισε καί ἡ λειτουργία τοῦ ξενώνα τοῦ «Σπιτιοῦ τῆς Μαρίας» στήν μικρή κατοικία πού ὑπῆρχε μέσαστό κτῆμα .

Τό 1984 ὁ Σεβασμιώτατος ἐγκαινίασε τόν πρῶτο Ναϊσκο τοῦ Ἱδρύματος, ἀφιερωμένου στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Ε΄’υαγγελιστοῦ Μάρκου καί ἐπέτρεψε τήν τακτική τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν Ἄλλων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Μυστηρίων μέσα σ’ αὐτόν. ῾Η νομοτυπική σύσταση τοῦ ῾Ιδρύματος ὁλοκληρώθηκε τό 1989. Τό ῞Ιδρυμα ἐνεκρίθη ἀπό τήν ῾Ιερά Σύνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί τό Καταστατικό του δημοσιεύθηκε στήν ᾿Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 629 τ2/28889).

Ἔκτοτε λειτουργεῖ ὡς Κέντρο ᾿Εκκλησιαστικῆς Διακονίας, ὅπως οἱ ᾿Ενορίες καί τά Μοναστήρια, κάτω ἀπό τήν κανονική ἐξάρτηση καί δικαιοδοσία τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτη Κασανδρείας καί ἀναπτύσσει μιά πολύπλευρη ἐκκλησιαστική ἱεραποστολική, φιλάδελφη καί κοινωνική διακονία. Τό ὅραμα τῶν ἱδρυτῶν εἶναι νά ἐξελιχθῆ τό Ἵδρυμα σέ ἕνα ᾿Εκκλησιαστικό Θεολογικό Σπουδαστήριο θεωρητικῆς μελέτης καί πρακτικῶν ἐφαρμογῶν στόν τομέα τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας πού θά ἐρευνᾶ καί θά ἐργάζεται ἄμεσες λύσεις πρακτικῶν προβλημάτων ζωῆς καί σωτηρίας τοῦ φτωχοῦ καί ἀδύναμου, τοῦ ταλαίπωρου ἀνθρώπου. Πρῶτος στόχος εἶναι νά διευκολύνη τόν παπᾶ, τόν δάσκαλο καί τόν κοινωνικό λειτουργό στά πρακτικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν στό καθημερινό τους ἔργο.

ei reporting online

Σχετικά Video

Περισσότερα Video...

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.